•      משרות חדשות מתעדכנות 24/7      •      כותרת      •     
תקנון האתר
מבוא
הגלישה באתר "אולוורקס" - http://www.allworks.co.il (להלן: אתר "אולוורקס" דרושים) כפופה להסכמתך המקדמית לתנאי השימוש כפי שיפורטו להלן ועל כן נבקשך לקוראם בעיון טרם שימושך באתר. השימוש בשירותים מוצע לך כשהוא מותנה בקבלת התנאים, ההתניות וההודעות הכלולים במסמך זה כלשונם, ללא כל שינוי, שאם לא כן לא תהיה רשאי להשתמש בשירותים, כולם או חלקם.
התקנון נכתב בלשון זכר רק מטעמי נוחות ובשביל רצף כתיבה, אך יש לקראם כאילו נכתבו גם בלשון נקבה. כותרות סעיפי התקנון הינן לצורכי נוחיות בלבד ולא ישמשו כל אסמכתא או כלי עזר לפירושו ו/או לפרשנותו.

כל הטקסטים באתר מנוסחים לעיתים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם הם מיועדים לגברים ולנשים כאחד/

מדיניות שליחת עלון המידע החודשי למשתמשים בשרותי האתר
כל גולש: מעסיק או מחפש עבודה, המשתמש בשרותי האתר מצהיר כי הוא מסכים ויודע כי נרשם לקבלת עלון המידע של האתר. הפסקת קבלת העלון מתאפשרת לכל אחד, אופן ההסרה מפורט בתחתית מייל עלון המידע הספציפי.

קבלת קורות חיים בעקבות פרסום משרות באתר
קורות החיים של המועמדים נשלחים דרך מערכת שרתי אתר "אולוורקס" על ידי המועמדים בלבד. קורות החיים ישלחו במשך כל תקופת הפרסום ועד ל60 יום לאחר הסרת המודעה מהלוח, כמו כן, במקרים בהם המועמדים ישמרו את פרטי המשרה יתכן כי ישלחו קורות חיים גם לאחר 60 יום.  

סוכן חכם
הסוכן החכם נשלח במייל למי שביקש ונרשם לסוכן באמצעות טופס הרישום שבאתר. את הסוכן ניתן להפסיק בכל רגע, באמצעות הטופס שבאתר המקושר גם לכל מייל שנשלח. הסרת הסוכן מתבצעת באופן מידי, יתכן מצב בו ישלח הסוכן עד 4 ימי עסקים מיום בקשת ההסרה.

כתובות דואר שונות לאותה תיבה
באחריות הלקוח לבקש הסרה / הפסקה של שליחת סוכן חכם או עלון מידע או כל תכתובת מייל אחרת מכתובת המייל אליה נשלח הדיוור בלבד. לא ניתן להפסיק או להסיר מרשימה כתובות שאינן קיימות ברשימה, למשל:
הפסקת xxx@walla.co.il לא תפסיק את שליחת המייל לכתובת xxx@walla.com

פרסום מודעה בתשלום
פרסום מודעת מילים בולטת כרוך בתשלום. מחיר המודעה קבוע ומוצג באתר. מחיר המודעה יוצג לאישורך בתהליך מסירתה לפרסום ואתה תתבקש לאשרו ולמלא את טופס התשלום. הפרסום יוגבל לתקופה שתקבע ותוצג על ידי אתר "אולוורקס" דרושים, ועל פי שיקול דעתו הבלעדי. תוכל לסיים את תקופת הפרסום באופן עצמאי, לפני תום התקופה. אם תבחר לעשות כן, לא תהיה זכאי להחזר או תמורה כלשהיא. אתר "אולוורקס" דרושים יהיה רשאי לגבות את התמורה מכרטיס האשראי שאת פרטיו מסרת בעת תהליך הפרסום.

הסרת משרה מהלוח
תוכל לסיים את תקופת הפרסום באופן עצמאי, לפני תום התקופה. אם תבחר לעשות כן, לא תהיה זכאי להחזר או תמורה כלשהי. משרה שהוסרה מהלוח אינה ניתנת לשחזור בשום תנאי. תוכל לשוב ולפרסם את המשרה בלוח, ע"פ התנאים ובהתאם לתהליך שנקבע.

הסרת מגבלת משרות
הסרת מגבלת המשרות באתר מתייחסת לפרסום משרות ללא תשלום בלבד.
הסרת המגבלה אינה מבטיחה את פרסום המשרות.
אין בהסרת המגבלה אישור לפרסום כל המשרות או חלק מהן.
הסרת המגבלה מאפשרת בקשה לפרסום משרות רגילות ללא הגבלה.
הנהלת האתר רשאית לשנות את מדיניות הגבלת המשרות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, בכל עת וללא מתן פיצוי.

מיקום המודעות
אינך זכאי לקבוע את מיקום המודעה שתמסור לפרסום באתר או באמצעותו. מיקום המודעה יקבע על-ידי האתר, ולפי שיקול דעתו המוחלט, מבלי שתהיה לך כל טענה, תביעה ודרישה בעניין זה. מודעות בתשלום יקבלו מיקום מועדף במשך כל תקופת הפרסום.

הארכת תקופת פרסום המודעות
בכל אחד מסוגי המודעות שתפרסם באתר, לא תוכל להאריך את תקופת הפרסום, תהיה זכאי לשוב ולפרסם את המודעה דרך האתר, בכפוף לזכותו של אתר "אולוורקס" דרושים להפסיק את פרסומן של מודעות מכל סיבה. אם תבחר להפסיק את פרסומה של מודעה במהלך תקופתה, או אם אתר "אולוורקס" דרושים ימחק את המודעה בגלל הפרת הסכם זה, לא תהיה זכאי להחזר בגין התשלום לאתר "אולוורקס" דרושים.

תכנים אסורים לפרסום
אלה המגבלות החלות על פרסום מודעות באתר. אתה מקבל על עצמך מגבלות אלה ומאשר בזה שבמודעה ובתכנים שתמסור לפרסום אין תוכן כדלקמן:
מודעה המכילה תוכן זה תוסר מהלוח באופן מידי ללא החזר כספי כלשהו, מערכת האתר שומרת את הזכות לתבוע מהמפרסם כל נזק שנגרם או שיגרם בעקבות פרסום תכנים אסורים.
- כל תוכן פורנוגראפי או בעל אופי מיני בוטה
- כל תוכן שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין (לדוגמה בלבד: מודעות לשירותי זנות)
- כל תוכן המהווה לשון הרע על אדם, או הפוגע בפרטיותו
- פרסום שירותים/מוצרים/טקסט שאינו מודעת דרושים.
- כל תוכן ומידע הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עימם
- כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב ("וירוס"), לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים (Worms), ונדלים (Vandals), יישומים מזיקים (Malicious Applications) וכיו"ב
- סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטאליים, אתרי אינטרנט או שירותים, הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור
- כל מידע שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין, לרבות על-פי צווי איסור פרסום של בתי-משפט ולרבות פרטים העשויים לזהות נפגעי עבירות מין, עבריינים או קורבנות מעשי עבירה קטינים וכיו"ב
- כל מידע בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים, גס או גזעני
- כל מידע העלול להטעות צרכן
- כל מידע המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל, ובמשתמשי אתר "אולוורקס" דרושים בפרט
- כל מידע שהגישה אליו חסומה באמצעות סיסמה וכיו"ב, ואינה מתאפשרת באופן חופשי לכל משתמשי האינטרנט.

אין לבצע באמצעות האתר כל פעולה המיועדת לשבש או להפריע למערכות מחשב ותקשורת כלשהן (לרבות שרתי אתר "אולוורקס" דרושים עצמם).
מחיקת מודעות
אתר "אולוורקס" דרושים רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לסרב לפרסם כל מודעה שמסרת לפרסום מכל סיבה שהיא. אתר "אולוורקס" דרושים רשאי גם למחוק כל תוכן כאמור, אפילו אם כבר פורסם באתר, בחינם או בתשלום, ללא כל הודעה מוקדמת. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אתר "אולוורקס" דרושים יהיה רשאי למחוק מידע כאמור, בין השאר, מסיבות טכניות, אם המידע שפורסם או האופן שבו פורסם נוגדים איזה מתנאי השימוש או הסכם זה או אם תשומת לבו הופנתה במפורש לכך שהתכנים שפרסמת מפרים את הוראות החוק.

שליחת קורות חיים מרוכזת
מחפש העבודה הרוכש שליחת קורות חיים מרוכזת מצהיר כי המסמך מכיל את קורות חייו בלבד, ואינו מכיל כל מידע פרסומי או אחר. השולח יודע כי קורות החיים שלו ישלחו למעסיקים שפרסמו מודעות דרושים במשך החודש האחרון (שלפני תאריך השליחה), שהשליחה מוגבלת ל200 מעסיקים שמודעתם אושרה לפרסום בלוח ולא הוסרה על ידם במשך תקופת הפרסום. לאחר אישור חברת האשראי ושליחת קורות החיים מהמערכת אין אפשרות להחזר כספי.
שליחת קורות חיים מרוכזת תסומן בכותרת שונה במייל הנשלח למעסיק: קורות חיים לתחום XXX (על פי התחום אליו נשלחו קורות החיים של המועמד).

תשלומים
השימוש בחלק מן השירותים באתר כרוך בתשלום. התשלום יפרע באמצעות כרטיס אשראי בלבד. ידוע לך ואתה מסכים, שפירעון התשלום הוא תנאי לשימוש בשירותים אלה. אי-פירעון התשלומים במועדם יהווה הפרה של הסכם זה. במקרה זה אתה מתחייב לשלם ל אתר "אולוורקס" דרושים את סכום החוב בצירוף הפרשי הצמדה מלאים למדד המחירים לצרכן, ריבית בשיעור שנתי של 18% אשר תצטרף אחת לרבעון על קרן החוב הצמודה והוצאות גביה סבירות (לרבות טיפול משפטי, במידה והיה).
אחור בפירעון תשלומים העולה על חודש ימים יהווה הפרה יסודית של ההסכם, המקנה לאתר "אולוורקס" דרושים זכות לבטל הסכם זה ולמנוע ממך את המשך השימוש בשירותים - כל זאת מבלי לגרוע מזכויות האתר לפי הוראות כל דין.העדר אחריות
השימוש באתר הינו על אחריות המשתמש/ת למרות שאתר "אולוורקס" דרושים עושה את מירב המאמצים להתאים את האתר לכל משתמש/ת באופן האופטימאלי ביותר הרי שהאתר, מעצם טבעו, הינו אתר המיועד לציבור בכללותו ועל כל המידע המובא בו - לרבות לוחות המודעות המקוונים - עומד לרשות ציבור המשתמשים כמות שהוא . משכך, השימוש באתר - על כל מגוון שירותיו - הינו על אחריותך כמשתמש/ ת בלבד

אתר "אולוורקס" דרושים אינו אחראי למודעות והתכנים שאתה או משתמשים אחרים באתר תמסרו לפרסום, בכלל זה, אתר "אולוורקס" דרושים אינו יכול לוודא את נכונותם או דיוקן של מודעות ותכנים אלה. מסיבה זאת, אתה בלבד תשא באחריות מלאה ובלעדית לתוכנה של כל מודעה ותוכן אחר כלשהו שמסרת לפרסום ולכל התוצאות שינבעו מפרסומם.

בכלל זה, אתר "אולוורקס" דרושים אינו נושא באחריות לחוקיותם, אמינותם, מהימנותם, דיוקם, שלמותם וכל נזק, אבדן, אי נוחות, עגמת נפש וכיו"ב תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו לך או לכל צד שלישי בגלל כל מודעה או תוכן אחר כלשהו שתמסור לפרסום באתר.

אתר "אולוורקס" דרושים אינו נושא באחריות לכל תגובה שתקבל (אם בכלל) בעקבות הפרסום באתר. נהג בתבונה ובזהירות בתגובות ובפניות שיתקבלו אצלך בעקבות פרסום מודעות ותכנים באתר. זכור: עליך לנהוג בפניות אליך לפחות אותה מידה של זהירות שאתה נוקט ביצירת קשר, שאינה נעשית באמצעות האינטרנט.

אחריות האתר עפ"י חוזה זה, תהא מוגבלת להצגת מודעת דרושים באתר "אולוורקס" דרושים בלבד במשך תקופת הפרסום ועפ"י תנאיו. האתר לא ישא בכל אחריות על התוכן המוצג במודעה או בכל אופן אחר. אחריות הפרסום לרבות האחריות על תוכנו רובצת על כתפי המפרסם והוא לבדו ישא בכל האחריות לפרסום זה.
לאתר תהיה זכות חזרה ללקוח במקרה בו תתבע החברה ע"י צד שלישי בגין תוכן הפרסום.
מוסכם כי לאתר לא תהא אחראית לכל נזק שיגרם ללקוח בגין נזקים עקיפים ו/או נסיבתיים ו/או תוצאתיים, ואם תידרש לכך ו/או תיתבע על כך תהה לה זכות חזרה ללקוח.

המפרסם לא יהיה זכאי למחות ו/או להסב ו/או להעביר ו/או למכור את התחייבויותיו וזכויותיו עפ"י חוזה זה, מבלי לקבל את אישור אתר "אולוורקס" דרושים לכך.
כל שינוי או חריגה מתנאי חוזה זה, לא יהא להם תוקף אלא אם אושרו בכתב חתום ע"י מורשי החתימה של אתר "אולוורקס" דרושים.
שיפוי
אתה מתחייב לשפות את אתר "אולוורקס" דרושים או מי מטעמו בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכר-טרחת עורכי-דין והוצאות משפט - עקב הפרת חוזה זה. בנוסף, תשפה את אתר "אולוורקס" דרושים או מי מטעמו בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדם על-ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מפרטים, מידע או קבצים שמסרת לפרסום.
ידוע לך ואתה מסכים שלוח המשרות באתר אינו נושא באחריות לדיוקו, שלמותו, עדכניותו או התאמתו לצרכיך של כל מידע כאמור. לא תהיה לך כל טענה, תביעה ודרישה כלפי אתר "אולוורקס" דרושים בגין המידע והנתונים דלעיל.

מדיניות פרטיות
אתר "אולוורקס" מכבד את פרטיות הגולשים . מדיניות הפרטיות העדכנית של האתר נמצא בכל עת בדף זה, ומהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר. הואיל ומדיניות הפרטיות יכולה להשתנות מדי פעם, מומלץ לחזור ולהתעדכן כאן מעת לעת .

אתר "אולוורקס" מתחייב בפני המשתמשים שלא לסחור או להעביר פרטים אישיים לצד שלישי אלא במקרה של מחדל הפוגע או עלול לפגוע בחברה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות האתר או במקרה של שימוש בשירותים לביצוע מעשה בלתי חוקי או במקרה של הפרת תנאי הסכם זה או במקרה של צו שיפוטי ו/או החלטת בית משפט מוסמך במדינת ישראל המורה להנהלת האתר למסור את פרטי המשתמש.
בנוסף אתר "אולוורקס" יהיה רשאי לחשוף את פרטי משתמש במקרה של מחלוקת או הליך משפטי בין האתר ובין המשתמש וזאת לצרכי ההליך בלבד.
מבלי לגרוע מן האמור לעיל, כלל הנתונים הנמסרים ע”י משתמשי האתר ולקוחות החברה יחשבו ויהיו חלק מנכסי ומשאבי האתר ויהיו ניתנים להעברה לצד ג’ במסגרת תהליך רכישה או העברת בעלות/ אחריות על האתר.

איננו אוספים מידע אישי על משתמשים באתר, למעט מידע אנונימי לשיפור הגלישה שלך באתר באמצעות השרת שלנו ובאמצעות שימוש ב"עוגיות " (cookies). מערכת סטטיסטיקה המנוהלת באמצעות חברה חיצונית אוספת באופן אוטומטי פרטי מידע אנונימיים מסוימים כגון שם ספק שירותי האינטרנט של המשתמש, סוג הדפדפן של המשתמש (כגון, "נטסקייפ" או "אינטרנט אקספלורר"), וכתובת פרוטוקול האינטרנט של המשתמש המיוצגת באמצעות מספר המוקצה לכל משתמש על ידי ספק שירותי אינטרנט. "עוגיות" הן קבצי טקסט קטנים המשוגרים אל הכונן הקשיח של המשתמש וממוקמים בו על מנת להתחקות אחר תנועותיו באתר, לעמוד על בחירות הדפים שלו, שליחת קורות חיים למודעות דרושים באתר. מרבית דפדפני האינטרנט מאפשרים לך לנטרל את פעולת ה"עוגיות", אם זו העדפתך.
אנו משתמשים במידע האנונימי הזה לשיפור השירות באתר. איננו משתמשים במידע להשגת מידע נוסף אודות מבקרים באתר.
כל משתמש יכול באופן עצמאי לנקות את ה"עוגיות" השמורות אצלו בדפדפן. הוראות על אופן הסרת "עוגיות" רשומות בדפי העזרה של הדפדפן בו אתה משתמש.
במסגרת הפרסום באתר אנו משתמשים גם בפרסום מבוסס התנהגות גולשים ופרסום לקהלי יעד על פי ובעזרת מערכות ו"עוגיות" של חברות פרסום שונות, בהן חברת גוגל ותוכניות שותפי פרסום שונות.
זכויות יוצרים וקניין רוחני
אתר "אולוורקס" דרושים הינו בעל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר "אולוורקס" דרושים, בלעדי. במסגרת זכויות היוצרים והקניין הרוחני נכללים, בין היתר, עיצובו הגראפי של האתר, מבנה האתר, מרכיביו הצורניים והמהותיים של האתר, הטקסטים המופיעים בו , וכן קבצים ויישומים מכל מין וסוג שהוא. חל איסור מוחלט על העתקה , הפצה, הצגה, פרסום או העברה של הנ"ל או חלק מהם אלא אם ניתנה לכך הסכמת אתר "אולוורקס" דרושים מראש ובכתב

חל איסור מוחלט לעשות שימוש במערכות אתר "אולוורקס" דרושים לצורך קידום, שיווק או כל פעולה אחרת שהינה למטרות רווח מכל סוג שהוא. בכל צורה ואופן ובכלל זה, אך לא רק, שליחת חומר פירסומי בתור קובץ קורות חיים, איסוף פרטי מפרסמים ושימוש בהם וכד' .
שינויים / עדכונים והפסקת שירותים
אתר "אולוורקס" מתעדכן ומשתנה על מנת לספק את השירות הטוב ביותר והמתאים ביותר לגולשים ע"פ שיקול דעתו. אתר "אולוורקס" יוכל לשנות את מבנה האתר, מראה ועיצוב, כמו גם את היקפם וזמינותם של השירותים באתר, האתר יהיה רשאי לגבות תשלום בעד השירותים לפי החלטתו וללא הודעה מוקדמת, ויהיה רשאי לשנות כל היבט אחר הכרוך באתר, בלי צורך להודיע לך על כך מראש.
תמיכה
השירותים אתר "אולוורקס" דרושים אינם כוללים תמיכה טכנית. צוות אתר "אולוורקס" דרושים ישתדל לענות לפניותיך בעניינים טכניים, שיתקבלו באמצעות דואר אלקטרוני בלבד, או  בשיחת טלפון אולם הוא אינו מתחייב לעשות כן.
סמכות השיפוט
מסמך זה יהא כפוף ויפורש, לכל מטרה שהיא, לפי חוקי מדינת ישראל. כל תביעה או הליך משפטי הנובע או קשור למסמך זה יידונו בבימ"ש המוסמך לדון בהם במחוז תל-אביב-יפו, וכל אחד מהצדדים מסכים להיות כפוף לשיפוט ולמיקום בתי המשפט כאמור.

אתה מוותר בזאת וויתור סופי בלתי חוזר ומוחלט על טענה ביחס להיות מסמך זה בלתי תקף ו/או בטל ו/או בלתי מחייב כלפיך. 
 

המדריך לביטול עסקה

 

 

תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) תשע"א-2010

ב- 14/12/10 ייכנסו לתוקף תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), המקנות לצרכן את הזכות לבטל עסקאות מסוימות באופן חד צדדי וללא סיבה, ולקבל את כספו חזרה.

לנוחותכם, ערכה המועצה הישראלית לצרכנות חוברת הסבר על התקנות החדשות, המפרטת אילו מוצרים ניתן להחזיר ובאילו מועדים. תוכלו למצוא את תכני החוברת בקישורים למטה.
במסגרת ההיערכות לקראת התקנות, העבירה המועצה הישראלית לצרכנות, בשיתוף עם משרד התמ"ת, הדרכה למוקד הטלפוני המיוחד שהוקם עבור הצרכנים ובעלי העסקים.

משרד התמ"ת הקים באתר המשרד עמוד מידע המפרט את תוכן התקנות וכן חוברת המסבירה אותן.
 

 
כניסה לאזור אישי
שלום אורח
אנא הכנס את פרטיך:
רשימת תפוצה
וחדשות ומבצעים יגיעו ישירות לתיבת הדוא”ל שלכם